Friday, 21 February 2014

Permanent Class Positions 2014 - 2015

Class Executive Committee
Chairperson Elect: Loo Zhong Han (12)

Vice- Chairperson Elect: Pang Cheng Feng (18)

Secretary Elect: Jason Ng Jia Sheng (7)

Treasurer Elect: Seah Gui Cong Aloysius (19)


Peer Support Leader: Tan Yan Xiong Trevor (22)


Class Positions:
Welfare: 
Low Kai Ferng (13)
Ng I-Shen Samuel (15)

Cyberwellness: 
Deshpande Sunny Nitin (4)
Lau Ler How (10)

National Education Ambassadors: 
Tan Yan Xiong Trevor (22)
Khor Jun Peng (9)
Markus Chin Jun Han (14) 
Cheng Jun Yue Jedidiah (2)
Jonah Patrick Tan Soong How(8)

Environment: 
Tan Zhi En (23)
Yeo Tzun Kai (25)

Subject Representatives:
English: Tan Ming Chuan

Mathematics: Xavier Ng Shan Hao (24)

Chemistry: Goh Soong Wen Ryan (6)

Physics: Tan Hiang Khai Joshua (20)

Combined Humanities: Lim Wei Feng (11)

Fundamentals Of Electronics: Deshpande Sunny Nitin (4)

Design Studies: Cheng Jun Yue Jedidiah (2)

Media Studies: Christopher You Yi Rui

Sports And Wellness: 
Red - Sunny 
Black - Reuben 
Blue - Dongil Shin (Paul)  (5)
Green - Tzun Kai 
Yellow - Wei Feng

No comments:

Post a Comment